Καλάθι

0 ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΕΙΣΟΔΟΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ - gilotes-stivania.gr

Κάθε επισκέπτης/χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας gilotes-stivania.gr, οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών που ακολουθούν πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών μας και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση τους.

Ειδάλλως, τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται και παραχωρεί τη συγκατάθεση του. Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ότι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του gilotes-stivania.gr.

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Το gilotes-stivania.gr διατηρεί το δικαίωμα του να τροποποιεί την ιστοσελίδα του να προσθέτει ή και να αφαιρεί οποιοδήποτε στοιχείο ή και πληροφορία που περιλαμβάνεται σε αυτή, οποτεδήποτε, χωρίς καμία προειδοποίηση. Επιπλέον, διατηρεί το δικαίωμα τoυ να τροποποιεί ανά πάσα στιγμή τους παρόντες όρους. Για τον λόγο αυτό, οι χρήστες / επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση εικάζεται ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις.

Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από τη χρήση/επίσκεψη της ιστοσελίδας gilotes-stivania.gr. Το gilotes-stivania.gr, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας να διέπεται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα. Ωστόσο, όμως δε φέρει καμία ευθύνη για την αξιοπιστία, πληρότητα ή επικαιρότητά τους, συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης ως προς ενδεχόμενα περαιτέρω λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις δεδομένου ότι, λόγω της συνεχούς ανάπτυξης νέων προϊόντων, ενδέχεται οι νέες δημοσιευμένες πληροφορίες να μην ανανεώνονται επί καθημερινής βάσεως.

ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων κάθε επισκέπτη/χρήστη της ιστοσελίδας μας διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου.

Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε και για κανένα λόγο, γνωστοποιούνται σε τρίτους (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από τον Νόμο και τις αρμόδιες Αρχές), αλλά διαφυλάσσεται ο προσωπικός τους χαρακτήρας. Η www.gilotes-stivania.gr διατηρεί αρχεία με τα στοιχεία αυτά, αυστηρά και μόνο για λόγους επικοινωνίας και ενημέρωσή τους γύρω από τις μελλοντικές προσφορές και διαφημιστικές ενέργειες της www.gilotes-stivania.gr. Οι χρήστες της ιστοσελίδας μας, παρέχουν την συγκατάθεση τους σε κάθε Τράπεζα η οποία αναφέρεται στην παρούσα ιστοσελίδα, να χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά τους στοιχεία από την Τράπεζα αυτή, τις θυγατρικές της και τις με κάθε μορφή συνεργαζόμενες με την Τράπεζα εταιρείες.

Η www.gilotes-stivania.gr δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που τηρούνται στα αρχεία της, αποτελέσουν αντικείμενο παράνομης πράξης, επιφέρουσας ζημίας ή βλάβη, περιουσιακή ή ηθική στα υποκείμενα της λόγω ανωτέρας βίας ή για οποιαδήποτε άλλο λόγο που δεν οφείλεται σε αμέλεια ή δόλο της ή των υπαλλήλων της.

Σε κάθε περίπτωση πάντως ο χρήστης/επισκέπτης της ιστοσελίδας μας έχει δικαίωμα πρόσβασης και αντίρρησης (συμπεριλαμβανομένης διόρθωσης) σχετικά με τυχόν τηρούμενα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Κάθε πληροφορία, κείμενο, εικόνα, σχέδιο, δεδομένο, γραφικά, οπτικοακουστικό υλικό κλπ, που εμπεριέχεται στην ιστοσελίδα μας, αποτελεί πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα και, προστατεύεται από τους ελληνικούς νόμους, καθώς και από τις κοινοτικές και διεθνείς διατάξεις περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και διατίθενται στους επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας αυστηρά για προσωπική χρήση (μη εμπορική ή κερδοσκοπική).

Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, χρήση, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη άδεια του gilotes-stivania.gr.

Το gilotes-stivania.gr δεν ευθύνεται για οτιδήποτε εμφανίζεται στην ιστοσελίδα του και αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων.

Παρόλο, που το gilotes-stivania.gr προσπαθεί η ιστοσελίδα του να είναι ασφαλής για τους επισκέπτες/χρήστες, δεν εγγυάται ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας (πληροφορία ή υπηρεσία) είναι ελεύθερο από επιβλαβείς κώδικες - ιούς ή άλλα στοιχεία με καταστροφικές δυνατότητες για το σύστημα του υπολογιστή του επισκέπτη/χρήστη. Αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη/χρήστη να εφαρμόζει αντι-μολυσματικό λογισμικό και σύστημα και να διασφαλίζει τις πληροφορίες και το σύστημά του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Το gilotes-stivania.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση ή έμεση, θετική ή αποθετική ζημία των χρηστών-επισκεπτών της ιστοσελίδας του, σε περίπτωση υποκλοπής ή αποστολής τους σε τρίτο πρόσωπο (εξ αμελείας ή εκ δόλου). Οι επισκέπτες/χρήστες της www.gilotes-stivania.gr αποδέχονται ότι υπάρχουν ενδεχόμενοι κίνδυνοι, σύμφωνα με όσα αναφέρονται παραπάνω.

Κάθε χρήστης-επισκέπτης της παρούσας ιστοσελίδας οφείλει να μην επιχειρεί φόρτωση οποιωνδήποτε στοιχείων που περιέχουν ιούς που θα μπορούσαν να καταστρέψουν τα δεδομένα και να προκαλέσουν βλάβες και σε άλλους επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας.

Κάθε χρήστης-επισκέπτης της παρούσας ιστοσελίδας οφείλει να απέχει από την διάδοση μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με διαφημιστικό ή παράνομο περιεχόμενο ή εσφαλμένη προειδοποίηση για ιούς, ατέλειες και παρόμοιο υλικό.

Το gilotes-stivania.gr δεν ευθύνεται για την κακή χρήση των παρεχόμενων πληροφοριών από το χρήστη.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Η συγκεκριμένη σύμβαση χρήσης διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις, ερμηνεύεται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος.

Αρμόδια κατά τόπο για την επίλυση κάθε διαφοράς που απορρέει από την παρούσα σύμβαση ορίζονται τα Δικαστήρια των Χανίων, στην συντρέχουσα δωσιδικία των οποίων υπάγονται τα μέρη. Οι ανωτέρω όροι καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση επέλθει σ’ αυτούς συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, τη σχετική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις οικείες Διεθνείς Συνθήκες. Σε περίπτωση που κάποιος από τους ανωτέρω όρους καταστεί αντίθετος με το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Καμία τροποποίηση των όρων της συγκεκριμένης σύμβασης δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Οι επισκέπτες/χρήστες που αποκτούν πρόσβαση στην ιστοσελίδα www.gilotes-stivania.gr από άλλες χώρες οφείλουν να συμμορφώνονται με την ελληνική νομοθεσία.

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Ανανεώνονται κατά καιρούς, προστίθενται λόγω νέων δειγμάτων ή αφαιρούνται λόγω εξαντλήσεως των αποθεμάτων.